Η υφιστάμενη κατάσταση του Μνημείου, αναφορικά με τη φυσική προσβασιμότητα σημειώνεται στον ακόλουθο χάρτη:

Ροτόντα_Χάρτης

Ροτόντα
Ροτόντα
Ροτόντα
Ροτόντα
Ροτόντα
Ροτόντα