ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου "ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ" είναι:

Η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας "πρότυπης μεθοδολογίας" βελτίωσης της προσπελασιμότητας βυζαντινών μνημείων της Θεσσαλονίκης από εμποδιζόμενα στη μετακίνηση άτομα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κύριοι Στόχοι του έργου " ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ" είναι:

Η προσέγγιση του προβλήματος της προσπελασιμότητας των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων στο σύνολο του μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης

Η ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης προσβασιμότητας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και εφαρμογή της μεθοδολογίας σε επιλεγμένους χώρους

Η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης με την εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων

Η εξέταση υπαρχουσών λύσεων που προσφέρονται από την αγορά και τη βιβλιογραφία

Η ολοκλήρωση επεμβάσεων βελτίωσης της πρόσβασης σε επιλεγμένους σημαντικούς για την παγκόσμια ιστορία αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας της Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης όπως η Ροτόντα, η Αγία Σοφία, το Επταπύργιο κ.λ.π.

Η "πρότυπη μεθοδολογία" που θα αναπτυχθεί μαζί με τα εγχειρίδια - εργαλεία και τις πρότυπες επεμβάσεις - παραδείγματα μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά στη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής επεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα μνημεία

Ο καθορισμός ρόλων και ευθυνών όλων των εμπλεκομένων και υποστήριξη τους μέσω κατάλληλων δράσεων

Η εκπαίδευση των εμπλεκομένων σε ζητήματα συμπεριφοράς προς άτομα με αναπηρίες.