ΕΤΑΙΡΟΙ

AΠΘ/ ΕΟΣΜ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/
Ερευνητική Ομάδα Συστήματος Μεταφορας

9η ΕΒΑ
9η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης

Συντονιστής Έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ
Αριστοτέλης Νανιόπουλος
Καθηγητής Α.Π.Θ.
 

Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο εδρών, 6ος όροφος 
Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα