ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π1: Καθορισμός ομάδων πληθυσμού στις οποίες θα στοχεύουν οι μελλοντικές επεμβάσεις και διατύπωση "μοντέλου καθηκόντων" των επισκεπτών στους χώρους των μνημείων. (09/2009)

Π2 : Διαμόρφωση μεθοδολογίας για την εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης και της παρεχόμενης πρόσβασης σε μουσεία και μνημειακούς χώρους. (10/2009)

Π3: Ανάπτυξη "εγχειριδίου" με βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για την πραγματοποίηση επεμβάσεων βελτίωσης της προσπελασιμότητας σε μνημειακούς χώρους. (04/2011) Κατεβάστε το αρχείο

Π4: Αξιολόγηση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε επιλεγμένα μνημεία /χώρους. (03/2010)

Π5: Διατύπωση λειτουργικών εναλλακτικών λύσεων σε επίπεδο προμελέτης για επιλεγμένους χώρους. (07/2010)                                                                      
παράδειγμα προμελέτης Μνημείου

Π6: Επιλογή λύσεων σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων, μελέτες εφαρμογής σε συνεργασία με τεχνικούς και καλλιτέχνες, αξιολόγηση τους από χρήστες. (11/2010)
παράδειγμα μελέτης Μνημείου

Π7: Εφαρμογή των μελετών επεμβάσεων σε επιλεγμένους χώρους και μνημεία. (04/2011) Κατεβάστε το αρχείο

Π8: Υλικό σεμιναρίων - Συνεργασία και δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων. (04/2011)

Π9: Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου. (04/2011)