Η υφιστάμενη κατάσταση του Μνημείου, αναφορικά με τη φυσική προσβασιμότητα σημειώνεται στον ακόλουθο χάρτη:

Πύργος Τριγωνίου_Χάρτης

Πύργος Τριγωνίου
Πύργος Τριγωνίου
Πύργος Τριγωνίου
Πύργος Τριγωνίου